FeinesPerTreballar.cat
Bloc sobre treball i formació, dirigit a contractadors, treballadors, busquin o no... 
Temes clau

Calcular l’atur

T'ho expliquem pas a pas
By , on 16 de febrer de 2010
Tramita l'atur a l'INEM

Tramita l'atur a l'INEM

Inicialment hem de saber que la quantitat dependrà del que l’empresa hagi cotitzat a la Seguretat Social pel treballador. Quan una persona es queda en l’atur, el primer que ha de conèixer és si compleix les condicions i requisits exigits per a poder cobrar la prestació per atur. Per a començar, la causa per la qual va perdre el seu lloc de treball ha de quedar reconeguda en la llista de supòsits que l’INEM elabora.

Entre ells figuren l’acomiadament, la terminació d’un contracte temporal, l’aplicació d’un expedient de regulació d’ocupació, així com estar en un període d’inactivitat si és treballador fix discontinu. A més, queda reconeguda com causa per a poder percebre l’atur el cessament voluntari del treballador per no acceptar el trasllat del seu lloc de treball a una altra localitat, si això comporta canvi de domicili o alguna modificació en la seva jornada laboral o en els seus torns de treball.

La quantitat de l’atur es calcula a partir de la base reguladora, que s’obté dividint entre 180 la quantitat de diners que l’empresa ha cotitzat a la Seguretat Social pel treballador en els últims 180 dies naturals abans de l’acomiadament o cessament, inclòs el període de vacances si correspon. Per a conèixer aquesta xifra, el treballador ha de revisar els seus últimes sis nòmines i buscar en l’apartat de base de contingències comunes el seu valor. Per exemple, una persona que hagi estat acomiadada el 1 de setembre de 2008 haurà de remuntar-se fins al 1 de març d’aquest mateix any i començar a calcular les contingències comunes que la seva empresa pagava per ella a la Seguretat Social.

Una vegada identificades les bases, s’han de sumar totes i es divideixen entre 180 per a obtenir la base reguladora diària de la prestació per atur del subjecte. A aquesta quantia cal aplicar-li dos tipus de deduccions: les aportacions a la Seguretat Social, i les retencions a compte de l’IRPF. De totes maneres, tots els càlculs queden subjectes a uns límits mínims i màxims que l’INEM fixa anualment. Així per a aquest any, cap prestació per atur serà inferior a 482,44 euros en el cas que el sol·licitant no suporti càrregues familiars, ni a 645,26 si l’aturat té fills menors de 26 anys que percebin rendes inferiors a 600 euros mensuals. Per contra, la quantia de l’atur que s’ha de rebre mai excedirà 1.055,33 si no es tenen descendents menors, ni 1.356,86 en el cas que el sol·licitant tingui dos o més fills menors.

Durant quant temps es rep prestació
El període de temps en el qual l’aturat té dret laboral a rebre l’atur es calcula en funció de les cotitzacions realitzades en els últims sis anys, i sempre que no s’hagin tingut en compte per a prestacions anteriors, ja que si es gaudeix en una ocasió de l’atur la cotització no es guarda sinó que es perd per a futures sol·licituds. Així, com més temps hagi cotitzat el treballador més mesos d’atur acumularà. Ara bé, com en tot, hi ha uns límits. I en aquest cas, es fixa en els 2.160 dies, uns 6 anys cotitzats donen dret a gairebé dos anys de prestació d’atur; en concret, a 720 dies. De qualsevol forma, aquesta és l’escala de temps que estableix l’INEM per a atorgar les prestacions d’atur:

Tramitar l’atur, pas a pas
El més important i el primer que s’ha de fer és decidir i conèixer què és el que es pot fer. Si s’opta per sol·licitar la prestació per atur, ja que el treballador ha cotitzat durant almenys 360 dies en els últims sis anys, la sol·licitud s’ha de presentar en l’Oficina d’Ocupació que correspongui al seu lloc de domicili. El sol·licitant ha de fer-lo en els 15 dies hàbils següents a l’últim dia treballat, no es conten ni els diumenges ni els festius. És molt comú que l’aturat no hagi pogut gaudir dels dies de vacances que li corresponien abans del cessament, pel que l’empresa els hi ha d’abonar. Per això, la sol·licitud s’ha de presentar en els 15 dies següents al terme de les vacances. Per a evitar anades i tornades a l’oficina, és recomanable conèixer quina és la documentació que ha d’acompanyar a la sol·licitud:
-Certificats d’empresa en les quals hagués treballat en els últims sis mesos
-Carta d’acomiadament si aquest es va produir
-Si l’aturat hagués treballat en aquest període a temps parcial en alguna de les empreses, és aconsellable aportar els contractes laborals en els quals ha de figurar la jornada laboral, a tenir molt en compte per a realitzar el còmput del període de cotització.
-Document Nacional d’Identitat
-Un número de compte bancari en el qual el sol·licitant figuri com a titular. Una vegada que l’INEM reconeix la prestació, remitent al domicili del sol·licitant una carta en la qual especifica la quantia que rebrà i el període de temps que li correspon.

Has de tenir en compte que no està de més d’ara en endavant que més o menys sàpigues ja la quantia que et pot correspondre, per a evitar sorpreses inesperades. Certament aquestes coses ocorren perquè rares vegades et diuen els funcionaris de l’INEM la quantia que vas a percebre tret que li preguntis directament. En altres temps et diria que molta gent mai s’anava a preguntar el que tractem en aquest article avui, perquè l’estabilitat del lloc laboral no posaven res en dubte.

No obstant això et puc assegurar que qui més i qui menys avui s’ha fet el càlcul o els càlculs que hem indicat anteriorment, perquè ningú està fix que el seu treball siguiper a tota la vida, amb el que s’ha produït un interès creixent pel que es refereix a la quantitat que es percebrà mensualment en cas de quedar-se en situació d’atur. El que si esperem és que encara que t’ho hagis plantejat alguna vegada aquest tema, és que no et vegis obligat a calcular-lo de debò.

Comment | Trackbacks Closed.

Comments of “Calcular l’atur”

While there have been no comments.

Leave a comment

 

 

 


 

Sections

© Copyright 2019, Blogestudio. Red de blogs, SEO and Webs 2.0

Powered by WordPress

Creative Commons - Some Rights Reserved
 
Un proyecto realizado por Blogestudio