FeinesPerTreballar.cat
Bloc sobre treball i formació, dirigit a contractadors, treballadors, busquin o no... 
Remuneració

Subsidi per a persones sense feina

Totes les tipologies i possibilitats
By , on 19 de febrer de 2010
El subsidi pot millorar l'angoixa de l'atur

El subsidi pot millorar l'angoixa de l'atur

El subsidi de l’ atur és una prestació assistencial l’objecte principal de la qual és complementar la protecció de la prestació de caràcter contributiu en les situacions d’atur. La mateixa consta d’una prestació econòmica i l’abonament a la Seguretat Social de la cotització corresponent a les contingències d’assistència sanitària, protecció a la família i, si escau, jubilació. Així, quan un treballador queda aturat, la seva economia familiar, l’assistència sanitària i els aportis jubilatorios no es veuen afectats.

Aquesta acció protectora que exerceixen els Estats comprèn altres accions molt més específiques que la mera subsistència del treballador en atur, i inclou accions específiques de formació, perfeccionament, orientació, reconversió i inserció professionals a favor dels treballadors aturats i aquelles altres persones que tingui per objecte el foment de l’ocupació estable. D’aquesta manera, a més de donar sustentació a l’aturat, se li brinden eines perquè aconsegueixi emprar-se, per mitjà del perfeccionament o aprenentatge d’un nou ofici que li obri les portes, novament, al món laboral.

Les polítiques d’ocupació espanyola destinen un altíssim pressupost a polítiques passives d’ocupació i el pressupost del Servei Públic d’Ocupació (SPE) estatal per al 2008 és de 23.731 milions d’euros dels quals, 15.506 milions es destinen a les polítiques passives i prestacions, entre elles, el pagament de subsidis per atur. En les polítiques passives d’ocupació, la destinació dels diners és gairebé exclusivament per a destinar a prestacions socials per atur, i, segons dades del Euroíndice, Espanya gasta 10.070 euros anuals per cada aturat.

La durada, quantitat i cotització a la Seguretat Social està en funció de la modalitat de subsidi a què es tingui dret, existint de divers tipus i segons les diferents realitats de l’aturat. Així, existeixen subsidis d’atur per a:
a) Treballadors que han esgotat la prestació contributiva per atur i tenen responsabilitats familiars.
b) Treballadors que han esgotat la prestació contributiva per atur, majors de 45 anys en la data d’aquest esgotament i no tenen responsabilitats familiars.
c) Treballadors emigrants retornats.
d) Treballadors que, al produir-se la situació legal d’atur, no han cobert el període mínim de cotització per a accedir a una prestació contributiva.
e) Alliberats de presó.
f) Treballadors declarats plenament capaços o han perdut la condició de pensionista d’incapacitat per millorança d’una situació de gran invalidesa, incapacitat permanent absoluta o total per a professió habitual.
g) Subsidi especial per a treballadors que hagin esgotat la prestació contributiva per atur de 24 mesos i siguin majors de 45 anys en la data d’aquest esgotament.
h) Subsidi per atur per a treballadors majors de 52 anys.
i) Subsidi especial per a treballadors majors de 45 anys que havent extingit la seva relació laboral com fix discontinu o per a la realització de treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes, es trobin en algun dels següents supòsits:
– Haver esgotat una prestació contributiva de 24 mesos de durada i tenir 45 anys en la data d’esgotament de la prestació.
– Haver esgotat una prestació contributiva de qualsevol durada, haver cotitzat com fixos discontinus inclosos els quals realitzin treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes, un mínim de nou anys al llarg de la seva vida laboral, i tenir 45 anys en el moment de sol·licitar el subsidi.

Prioritats en la percepció dels subsidis
Atès que existeix un pressupost limitat per a atorgar subsidis per atur, existeix, en conseqüència, un ordre de prioritats per a la percepció de subsidis que està reglat de la següent manera:
– El «Subsidi per atur per a treballadors majors de 52 anys» serà preferent al reconeixement de qualsevol altre subsidi.
– El reconeixement d’un «subsidi especial per a treballadors majors de 45 anys que han esgotat una prestació per atur de 24 mesos» serà preferent al d’un «subsidi per a treballadors que han esgotat la prestació contributiva per atur i tenen responsabilitats familiars» i al de «subsidi per a treballadors majors de 45 anys que han esgotat una prestació per atur sense responsabilitats familiars», perquè és més beneficiós per al treballador.

Les sol·licituds de subsidi per atur i la subscripció del compromís d’activitat, és un tràmit personal que ha de realitzar el sol·licitant en els models normalitzats per l’Entitat Gestora o en els registres d’altres Administracions, inclosos els de les Entitats Locals amb les quals existeixi conveni, o dirigint a l’Entitat Gestora a través de correu o per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. Si en el moment del fet causant no es complix el requisit de manca de rendes, o de responsabilitats familiars, quan aquestes fossin necessàries, la sol·licitud es podrà presentar dintre dels 12 mesos següents a l’esmentat fet causant, si s’acrediten els extrems antedichos de manca de rendes, o de responsabilitats familiars.

Si la sol·licitud es presenta fora del termini establert, el dret s’iniciarà des de l’endemà a la sol·licitud, reduint-se la seva durada en tants dies com haguessin transcorregut des de la data del naixement del dret d’haver-lo sol·licitat en termini i forma, i de la data real de sol·licitud. En aquells subsidis susceptibles de pròrroga semestrals, aquestes haurien de sol·licitar-se en el termini que transcorre des de l’endemà a la data d’esgotament del període semestral i els 15 dies següents a la data del venciment del període de pagament de l’última mensualitat reportada.

El sol·licitant haurà d’indicar en la sol·licitud que concorren les mateixes circumstàncies o bé que aquestes han variat i solament en aquest segon cas haurà de fer una nova declaració de rendes i si escau de les responsabilitats familiars. La sol·licitud fora de termini suposarà que el dret es reprendrà a l’endemà de la mateixa, amb la pèrdua dels dies transcorreguts des de l’esgotament del període semestral. Pagament del subsidi: El Servei d’Ocupació Estatal o l’Institut Social de la Marina per als treballadors del mar, una vegada que la prestació hagi estat reconeguda, remetrà al domicili del sol·licitant la resolució adoptada, en la qual s’indica el període reconegut, la base reguladora, l’entitat pagadora, data de pagament, i algunes altres dades referits al subsidi. El pagament del subsidi es realitzarà per mesos vençuts mitjançant l’abonament en el compte de l’Entitat Financera col·laboradora indicada pel sol·licitant o perceptor, de la qual sigui titular. El dret al percebo de cada mensualitat caducarà a l’any del seu respectiu venciment.

Foto: ana gutermuth a Flickr

Comment | Trackbacks Closed.

1 Comment en “Subsidi per a persones sense feina”

1

a mi em varen denegar el subsidi i tinc un fill …la meva dona treballa pero si tens obligacions familiars tinc entes que es cobra el subsidi si m’ho podeu aclarar em fareu un favor,gracies.tinc 41 anys!!!

Leave a comment

 

 

 


 

Sections

© Copyright 2019, Blogestudio. Red de blogs, SEO and Webs 2.0

Powered by WordPress

Creative Commons - Some Rights Reserved
 
Un proyecto realizado por Blogestudio